Ośrodek Doradztwa Metodycznego
 i Doskonalenia Nauczycieli  w Legnicy

Kalendarz szkoleń otwartych

Kalendarz szkoleń otwartych - rok szkolny 2018/2019 - I - III - pobierz plik pdf

Artykuły

Myślenie wizualne jako narzędzie dla doradców zawodowych i nie tylko

Cele:

  • zapoznanie uczestników z teoriami potwierdzającymi skuteczność myślenia wizualnego,
  • poznanie możliwości i zalet wynikających ze stosowania elementów myślenia wizualnego,
  • zdobycie umiejętności posługiwania się prostymi technikami rysunkowymi i piśmienniczymi w celu wzmocnienia i uatrakcyjnienia przekazu

11
02.2019

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Myślenie wizualne jako narzędzie dla doradców zawodowych i nie tylko

Jak pracować w przedszkolu z dzieckiem autystycznym, w tym z zespołem Aspergera

Cele ogólne:
1. Przekazanie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera oraz wybranych metod terapii dzieci podczas pracy indywidualnej i grupowej

13
02.2019

Autor: Katarzyna Kwaśniowska, Renata Rak-Janczew

Czytaj więcej o: Jak pracować w przedszkolu z dzieckiem autystycznym, w tym z zespołem Aspergera

Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

Sz. P.
Szkolni doradcy zawodowi,
koordynatorzy doradztwa zawodowego, wychowawcy
 

Zespół Koordynujący Legnicki System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego zaprasza Państwa na spotkanie w ramach
Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

18
02.2019

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

Wychowanie do wartości. Od destrukcji do zadośćuczynienia ,

Edukacja włączająca- uczeń słabosłyszący w szkole ogólnodostępnej

Cele ogólne:

1. Poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat funkcjonowania ucznia z wadą słuchu w środowisku szkolnym.
2. Poszerzenie wiedzy nauczycieli na tema sposobów dostosowywania warunków, organizacji, metod i form pracy na lekcji do potrzeb ucznia słaboslyszącego.

20
02.2019

Autor: Dorota Zawistowska

Czytaj więcej o: Edukacja włączająca- uczeń słabosłyszący w szkole ogólnodostępnej

Rozpoznawanie i rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

Cele ogólne:

- Poznanie sposobów osiągania celów  programowych w obszarze kompetencji matematycznych uczniów  w wieku wczesnoszkolnym
- Analiza własnych zasobów zawodowych przydatnych do kształtowania kompetencji matematycznych uczniów

21
02.2019

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: Rozpoznawanie i rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

Metoda projektu w praktyce szkolnej

Cel ogólny:
- doskonalenie stosowania metody projektu w praktyce szkolnej

21
02.2019

Autor: Waldemar Łazarczyk

Czytaj więcej o: Metoda projektu w praktyce szkolnej

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z uwzględnieniem zmian. Zakończenie stażu, przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. (CZĘŚĆ 1)

Nauczyciele, którzy kończą staż w 2019 r. podlegają trybowi  przygotowania sprawozdania i dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym nauczyciela z dnia 26 lipca 2018r. Celem niniejszych dwuczęściowych warsztatów jest wskazanie sposobu, w jaki można dokonać  uporządkowania dotychczas zrealizowanych zadań, by przygotować sprawozdanie z realizacji PRZ oraz przygotować się do prezentacji przed komisja egzaminacyjną.

26
02.2019

Autor: Barbara Stec

Czytaj więcej o: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z uwzględnieniem zmian. Zakończenie stażu, przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. (CZĘŚĆ 1)

Jak uczyć o żołnierzach wyklętych na lekcjach historii w LO i technikum ?

Cel ogólny: sposoby upowszechniania wiedzy na temat żołnierzy wyklętych w edukacji historycznej

26
02.2019

Autor: Waldemar Łazarczyk

Czytaj więcej o: Jak uczyć o żołnierzach wyklętych na lekcjach historii w LO i technikum ?

Metody pomagające dzieciom w wieku przedszkolnym w radzeniu sobie ze złością i zachowaniami agresywnymi

Cel ogólny:   

1. Zapoznanie nauczycieli ze sposobami pracy, metodami, które pomagają dzieciom radzić sobie w sytuacjach napięć emocjonalnych oraz zastępować zachowania niepożądane akceptowanymi społecznie.   

 

27
02.2019

Autor: Magdalena Tracz

Czytaj więcej o: Metody pomagające dzieciom w wieku przedszkolnym w radzeniu sobie ze złością i zachowaniami agresywnymi

Gry i zabawy matematyczne na wczesnym etapie edukacyjnym

Cele ogólne:

- Poznanie sposobów osiągania celowości gry i zabawy na zajęciach matematyki
- Inspirowanie nauczycieli do stosowania  efektywnych i atrakcyjnych dla dzieci metod  nauczania  matematyki

27
02.2019

Autor: Dorota Duda, Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: Gry i zabawy matematyczne na wczesnym etapie edukacyjnym

Elementy assessment center w pracy z grupą

Cel:
- nabycie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć grupowych dla młodzieży
z wykorzystaniem metod assessment center.

04
03.2019

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Elementy assessment center w pracy z grupą

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z uwzględnieniem zmian. Zakończenie stażu, przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. (CZĘŚĆ 2)

Jak rozmawiać z rodzicem roszczeniowym?

Cele;
- Przedstawienie sylwetki rodzica roszczeniowego i przyczyn jego zachowania 
-  Prezentacja metod pracy z rodzicem "trudnym"

07
03.2019

Autor: Irena Biodrowska

Czytaj więcej o: Jak rozmawiać z rodzicem roszczeniowym?

Jak rozwijać twórcze myślenie i kreatywność u uczniów?

Cel ogólny:
- upowszechnienie kreatywnego i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży

12
03.2019

Autor: Waldemar Łazarczyk

Czytaj więcej o: Jak rozwijać twórcze myślenie i kreatywność u uczniów?

Joga dla dzieci, relaksacja i techniki wyciszające

cel:
-
pozytywne działanie jogi i relaksacji na funkcjonowanie dziecka 

13
03.2019

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Joga dla dzieci, relaksacja i techniki wyciszające

Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga metodą ograniczenia trudnych sytuacji wychowawczych

Cele:
-  Prezentacja Porozumienia Bez Przemocy M. Rosenberga, jako metdy komunikacji bezprzemocowej w sytuacjach trudnych

13
03.2019

Autor: Irena Biodrowska

Czytaj więcej o: Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga metodą ograniczenia trudnych sytuacji wychowawczych

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA – rozwijamy kompetencje w tym zakresie MODUŁ I

Szkolenie prowadzone w formie kursu składającego się z trzech modułów. Większość zaplanowanych zagadnień  będzie prowadzona  metodą warsztatową, co zwiastuje  lepsze efekty pracy w zakresie kształtowania umiejętności wychowawczych. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i wychowawców, którzy są zainteresowani doskonaleniem swoich kompetencji w obszarze pracy wychowawczej z uczniami.

Kurs zostanie rozpoczęty po zebraniu się grupy

14
03.2019

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA – rozwijamy kompetencje w tym zakresie MODUŁ I

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego z uwzględnieniem zmian. Zakończenie stażu, przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji przed komisją kwalifikacyjną zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. (CZĘŚĆ 1)

Nauczyciele, którzy kończą staż w 2019 r. podlegają trybowi  przygotowania sprawozdania i dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym nauczyciela z dnia 26 lipca 2018r. Celem niniejszych dwuczęściowych warsztatów jest wskazanie sposobu, w jaki można dokonać  uporządkowania dotychczas zrealizowanych zadań, by przygotować sprawozdanie z realizacji PRZ oraz przygotować się do prezentacji   przed komisja kwalifikacyjną.

19
03.2019

Autor: Barbara Stec

Czytaj więcej o: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego z uwzględnieniem zmian. Zakończenie stażu, przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji przed komisją kwalifikacyjną zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. (CZĘŚĆ 1)

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA – rozwijamy kompetencje w tym zakresie MODUŁ II

Cele ogólne Modułu II :

- Doskonalenie i nabywanie umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb wychowanków oraz  struktury całej grupy
- Rozwój kompetencji wychowawczych w obszarze pracy z uczniem wymagającym większej uwagi

21
03.2019

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA – rozwijamy kompetencje w tym zakresie MODUŁ II

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego z uwzględnieniem zmian. Zakończenie stażu, przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji przed komisją kwalifikacyjną zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. (CZĘŚĆ 2)

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA – rozwijamy kompetencje w tym zakresie MODUŁ III

 

Cele ogólne Modułu III :

- Doskonalenie i nabywanie umiejętności bezpośredniej pracy z wychowankiem w kierunku ułatwiania mu funkcjonowanie wśród rówieśników
- Wykorzystanie ćwiczeń pedagogiczno-psychologicznych oraz innych sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi w pracy z grupą/ klasą

28
03.2019

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA – rozwijamy kompetencje w tym zakresie MODUŁ III