Ośrodek Doradztwa Metodycznego
 i Doskonalenia Nauczycieli  w Legnicy

Kalendarz szkoleń otwartych

Kalendarz szkoleń otwartych - rok szkolny 2018/2019 - IX - XII - pobierz plik pdf

Artykuły

Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela od 1.09.2018. Rozpoczęcie stażu, sposoby opracowania planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela od 1.09.2018. Rozpoczęcie stażu, sposoby opracowania planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

Sz. P.
Szkolni doradcy zawodowi,
Specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych,
Doradcy zawodowi instytucji rynku pracy

Zespół Koordynujący Legnicki System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego zaprasza Państwa na spotkanie organizacyjno-informacyjne w ramach Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

 

20
09.2018

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych
Przejdź do - Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej - co działa, co nie działa, a co szkodzi?

Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej - co działa, co nie działa, a co szkodzi?

Seminarium naukowe z udziałem dr hab. Jacka Pyżalskiego, prof. UAM

Cele szkolenia:
1.  Poznanie zasad i typów działań wobec przemocy i agresji.
2. Poznanie konkretnych rozwiązań wychowawczych przeciwdziałających przemocy i agresji

27
09.2018

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej - co działa, co nie działa, a co szkodzi?

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych: tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze

Cele ogólne:

1. Zdobycie przez nauczycieli wiedzy dotyczącej uzależnień od substancji psychoaktywnych.
2. „Rozprawienie się” z mitami, fałszywymi przekonaniami dotyczącymi problematyki uzależnień.
3. Opracowanie stylu prowadzenia rozmowy z osobą z problemem narkotykowym w oparciu o zasady prowadzenia takiego kontaktu.
4. Uzyskanie praktycznych wskazówek i informacji dotyczących działań na rzecz osób mających problem z substancjami psychoaktywnymi.
5. Uporządkowanie zdobytej wiedzy w celu odniesienia i zastosowania jej w konkretnych przypadkach.

 

09
10.2018

Autor: Barbara Pichla

Czytaj więcej o: Uzależnienie od substancji psychoaktywnych: tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze

Kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym

Elementy relaksacji w codziennej pracy z uczniem

Cele ogólne:

1. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli  o metody relaksacyjne.
2. Poznanie przez nauczycieli pozytywnego wpływu technik relaksacyjnych na pracę z dziećmi.

11
10.2018

Autor: Agnieszka Kopała

Czytaj więcej o: Elementy relaksacji w codziennej pracy z uczniem

Wychowanie patriotyczne w praktyce szkolnej w SP - jak zredagować scenariusz uroczystości szkolnej z okazji "Dnia 11 Listopada"

Lekcje taktyki korfballu 15-18.10.2018r.

UWAGA!  NASTĄPI ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
O SZCZEGÓŁACH POINFORMUJEMY WKRÓTCE

Cele ogólne:
1. Doskonalenie techniki i taktyki gry Korfball.
2. Popularyzacja jedynej na świecie koedukacyjnej gry zespołowej.

15
10.2018

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Lekcje taktyki korfballu 15-18.10.2018r.

Planowanie i prowadzenie obserwacji lekcji koleżeńskiej.

Cele szkolenia:

Doskonalenie umiejętności nauczyciela w zakresie:

  • planowania i  prowadzenia obserwacji koleżeńskiej,
  • ustalania przedmiotu obserwacji,
  • konstruowania arkuszy do prowadzenia obserwacji
  • omawiania przeprowadzonych zajęć,
  • udzielania informacji zwrotnej.

16
10.2018

Autor: Barbara Stec

Czytaj więcej o: Planowanie i prowadzenie obserwacji lekcji koleżeńskiej.

Uczeń w kryzysie. Rozpoznanie i wsparcie

Kurs e-learningowy.

22
10.2018

Autor: Beata Kolasiewicz

Czytaj więcej o: Uczeń w kryzysie. Rozpoznanie i wsparcie

Indywidualizacja nauczania w edukacji wczesnoszkolnej – jako podstawa do kształtowania kompetencji kluczowych ucznia

Nowe regulacje prawne w pragmatyce zawodowej nauczycieli: ocena pracy nauczycieli od 01.09.2018r.

Cele ogólne

1. Zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi oceny pracy nauczyciela, w tym zmianami wynikającymi po nowelizacji "Karty Nauczyciela".
2. Aktualizacja wiedzy na temat wymagań związanych z oceną pracy.

24
10.2018

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Nowe regulacje prawne w pragmatyce zawodowej nauczycieli: ocena pracy nauczycieli od 01.09.2018r.

Polskie drogi do niepodległości w 1918 roku

„Ja tu rządzę – agresja”. Strategie przeciwdziałania agresji w szkole

UWAGA!

Szkolenie z przyczyn  niezależnych od organizatora zostało odwołane.

W zamian serdecznie zapraszamy na szkolenie o podobnej problematyce 7-8 grudnia "Uczeń Trudny - jak wzmocnić jego aktywność szkolną".

27
10.2018

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: „Ja tu rządzę – agresja”. Strategie przeciwdziałania agresji w szkole

JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIA DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO? Trening umiejętności sprawdzania i oceniania zadania rozszerzonej odpowiedzi – wypracowania

Cele ogólne:

  • Zapoznanie uczestnika z typami zadań egzaminacyjnych, zasadami ich punktowania ze szczególnym uwzględnieniem  zasad oceniania zadania rozszerzonej odpowiedzi  oraz kwalifikowania i oznaczania błędów w wypowiedzi pisemnej ucznia.
  • Trening umiejętności oceniania wypowiedzi pisemnej ucznia.

 

07
11.2018

Autor: Barbara Stec

Czytaj więcej o: JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIA DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO? Trening umiejętności sprawdzania i oceniania zadania rozszerzonej odpowiedzi – wypracowania

Sieć współpracy dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: „Czytanie ze zrozumieniem jako czynnik niezbędny w kształtowaniu kompetencji uczenia się uczniów”

Aktywne słuchanie muzyki - "Noga tu, ręka tam"

Genezą szkolenia są przede wszystkim pomysły na konwencjonalne i niekonwencjonalne metody oraz formy umuzykalnienia dzieci i młodzieży. Autor (Piotr Kaja) w trakcie szkolenia prezentuje zagadnienia dotyczące umuzykalnienia dzieci według polskiej metodyki wychowania muzycznego, wykorzystując zarówno szeroko rozumiane aktywne słuchanie muzyki wg idei Batii Strauss jak i własne pomysły i koncepcje.

13
11.2018

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: Aktywne słuchanie muzyki - "Noga tu, ręka tam"

Techniki rozwijające umiejętność uczenia

UWAGA! ZMIANA TERMINU SZKOLENIA.

WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ 14.11.2018 R. (środa). MIEJSCE I GODZINA WARSZTATÓW  POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Cele ogólne:

1. Zapoznanie uczestników ze skutecznymi technikami uczenia się oraz mechanizmami uczenia się w odniesieniu do indywidualnych predyspozycji uczniów.
2. Program szkolenia ukierunkowany jest na przygotowanie uczestników do prowadzenia z uczniami zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dotyczących umiejętności uczenia się.

14
11.2018

Autor: Dorota Koziorowska

Czytaj więcej o: Techniki rozwijające umiejętność uczenia

Zabawy muzyczno – ruchowe w edukacji małego dziecka - II edycja

Autor warsztatu (Piotr Kaja), na bazie aktualnej literatury naukowej oraz  doświadczeń zawodowych, w praktyczny sposób ukazuje poszczególne etapy rozwoju kompetencji muzyczny dzieci. Piosenki i śpiewanki dla dzieci, pląsy, muzyka do słuchania oraz zabawy muzyczne są podczas szkolenia typowymi narzędziami do uzyskania oczekiwanych kompetencji nauczyciela (wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy) w omawianym zakresie problematyki.

14
11.2018

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: Zabawy muzyczno – ruchowe w edukacji małego dziecka - II edycja

Dobra strona internetu – przydatne aplikacje edukacyjne rozwijające kreatywne podejście do nauki w szkole podstawowej

Cele ogólne:

1. Podniesie  atrakcyjności zajęć.
2. Pobudzanie uczniów do kreatywnego i świadomego korzystania z interaktywnych narzędzi edukacyjnych.
3. Doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczycieli.

 

15
11.2018

Autor: Agnieszka Kopała

Czytaj więcej o: Dobra strona internetu – przydatne aplikacje edukacyjne rozwijające kreatywne podejście do nauki w szkole podstawowej

Sieć współpracy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego : „ Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich u dzieci”

Integracja treści programowych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów – KLANZA - Oddział w Warszawie

24
11.2018

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: Integracja treści programowych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Terapia ręki - poznanie technik i ćwiczeń służących terapii ręki i zaburzeń motoryki małej

Cele ogólne:

1. Wyposażenie uczestników warsztatu w wiedzę i umiejętności dotyczące identyfikowania problemów dziecka w obszarze motoryki małej.
2. Poznanie przez uczestników warsztatu technik i ćwiczeń służących terapii ręki i zaburzeń motoryki małej.

26
11.2018

Autor: Sylwia Iwińska-Miktus

Czytaj więcej o: Terapia ręki - poznanie technik i ćwiczeń służących terapii ręki i zaburzeń motoryki małej

Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy - zabawy i ćwiczenia usprawniające

Cel ogólny:

1. Przekazanie podstawowych informacji nt. opóźnionego rozwoju mowy oraz zapoznanie z ćwiczeniami i zabawami rozwijającymi kompetencję językową i komunikacyjną w pracy z dziećmi, u których zdiagnozowano lub zaobserwowano symptomy ORM

29
11.2018

Autor: Katarzyna Kwaśniowska

Czytaj więcej o: Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy - zabawy i ćwiczenia usprawniające

Trening twórczego myślenia

Cele ogólne:

1. Wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień związanych z psychologią twórczości oraz zapoznanie z technikami twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
2. Program szkolenia ukierunkowany jest na przygotowanie uczestników do prowadzenia z uczniami zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dotyczących umiejętności uczenia się poprzez rozwijanie twórczego myślenia.

04
12.2018

Autor: Urszula Jaśkiewicz

Czytaj więcej o: Trening twórczego myślenia

Nie wychodź z domu! Jak doskonalić warsztat pracy nauczyciela za pomocą szkoleń e-learningowych.

Warsztaty plastyczne – „W zimowo – świątecznym klimacie”

Sieć współpracy dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:„Rozpoznawanie i rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów ”

UCZEŃ TRUDNY – jak wzmocnić jego aktywność szkolną

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów – KLANZA - Oddział w Poznaniu

07
12.2018

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: UCZEŃ TRUDNY – jak wzmocnić jego aktywność szkolną

Edukacja historyczna i obywatelska w klasie 8 SP w roku szkolnym 2018-2019 - uwarunkowania, cele kształcenia i sposoby realizacji

RODZIC - trudny klient szkoły MODUŁ II

RODZIC - trudny klient szkoły MODUŁ I

W ostatnich latach nastąpiła wyraźna zmiana w zachowaniach rodziców: roszczenia, pretensje, niesprawiedliwe osądy - to codzienność w wielu szkołach. Jak sobie z tym radzić?

Szkolenie poprowadzi psycholog - trener Stowarzyszenia KLANZA, oddział we Wrocławiu.

19
11.2018

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: RODZIC - trudny klient szkoły MODUŁ I