Ośrodek Doradztwa Metodycznego
 i Doskonalenia Nauczycieli  w Legnicy

E-doskonalenie

Narzędzie uzupełniające tradycyjne formy doskonalenia - proszę zaloguj się do platformy
edukacyjnej ODMiDN opartej na systemie Moodle.