Jak zgodnie z wymogami opracować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16
05.2018

Cele ogólne:

- Praktyczne doświadczenie opracowywania IPET zgodnie z aktualnymi  wymogami prawa oświatowego

- Analiza możliwości wykorzystania wielospecjalistycznej  oceny poziomu  funkcjonowania ucznia do opracowania IPET

- Kształtowanie umiejętności opracowania  IPET  dla wybranego ucznia

- Wsparcie merytoryczne nauczycieli i pozostałej kadry pedagogicznej szkół

 

 

Zagadnienia:

1. Struktura Indywidualnego Programu Profilaktyczno-Terapeutycznego zgodna z wytycznymi prawa oświatowego.

2. Możliwości wykorzystania posiadanych danych o uczniu do opracowania IPET.

3. Warsztat – techniczne opracowanie dokumentu w oparciu o przykładowy wzór.

4. Omówienie warsztatu, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

 

Przewidywane efekty:

- nauczyciel  wie  jak skonstruować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- nauczyciel potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o uczniu  w celu  zespołowego opracowania programu pomocowego dla ucznia;

- uczestnicy rozwiną własne umiejętności tworzenia IPET  wskutek praktycznego działania oraz wymiany doświadczeń koleżeńskich.

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wicedyrektorzy

Poziom kształcenia: P, SP, PP

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 14.05.2018r.

Data: 2018-05-16

Godzina: 14:30 - 16:30

Prowadzący: Ewa Tymburska