Nauczyciel języka obcego wobec specyficznych trudności w uczeniu się.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24
04.2018

PRZEPRASZAMY - Forma odwołana z przyczyn niezależnych od organizatora

Cel ogólny:

Wyposażenie uczestnika  w  wiedzę i umiejętności w zakresie:

- objawów zaburzeń w nauce czytania i pisania,

- interpretowania treści opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie PP,

- form i metod stosowanych  w pracy z uczniem  z trudnościami w nauce czytania i pisania,

- dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia,

- zasad współpracy z rodzicami.

 

Zagadnienia:

 • Etiologia i charakterystyczne symptomy specyficznych trudności ucznia w nauce czytania i pisania.
 • Interpretacja treści opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie PP.
 • Planowanie pomocy dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – formy i metody pracy,
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia.
 • Zasady współpracy z rodzicami.

 Efekty

Uczestnik zna:

 • terminologię związaną ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz koncepcje wyjaśniające przyczyny trudności w czytaniu i pisaniu,
 • charakterystyczne symptomy specyficznych trudności ucznia w nauce czytania i pisania.
 •  różne formy i metody pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania,
 • przykładowe ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne do zastosowania w czasie zajęć z uczniem.

Uczestnik potrafi:

 • zinterpretować treść opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie PP,
 • dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości ucznia.
 • współpracować z rodzicami ucznia.

 Adresat: nauczyciele języków obcych

Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN

Data:  24 kwietnia 2018r.
Godzina: 14:30 - 17:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 20 kwietnia 2018r.

Prowadzący: Beata Flinik, Barbara Stec