Współpraca z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
03.2017

Cele :
-  Przypomnienie zasad nawiązywania efektywnej komunikacji  nauczyciela z rodzicami.
Doskonalenie umiejętności  tworzenia  relacji współpracy.
-  Formy i sposoby pracy z rodzicami związane z rozwijaniem ich umiejętności wychowawczych

Zagadnienia:
-  Tworzenie relacji współpracy z uwzględnieniem  występujących  trudności.
-  Formy i sposoby pracy z rodzicami związane z rozwijaniem ich umiejętności wychowawczych
 -Wspłne opracowanie wartości i postaw uczniów.
-   Sposoby wzmacniania przyjętych w szkole wartości , norm społecznych i postaw.
 -   Wypracowanie systemowych działań  zmierzających do przekazywania   systematycznie szerokiej  informacji o tym, co się dzieje w szkole

-  Tworzenie klimatu społecznego, który  wspiera i wzmacnia podstawowe wartości.

Efekty:
Uczestnicy:
-  potrafią nawiązać z rodzicami relacje sprzyjające  efektywnej współpracy.
-  znają sposoby wspólnego wypracowania wartości i norm postępowania  uczniów.
-  znają  zasady  twaorzenia klimatu społecznego sprzyjającego realizacji przyjętych wartości i norm postępowania .

Adresat: rada pedagogiczna  Szkoły Podstawowej  nr 4  w Legnicy
Poziom kształcenia: SP
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej
Miejsce: Szkoła  Podstawowa nr 4 w Legnicy

Data: 2017-03 -14
Godzina: 12.00 -13.30
Sala: konferencyjna
Sposób rekrutacji: temat uzgodniony z dyrekcją szkoły  i realizowany w ramach systemowego wspomagania  szkół

Prowadzący:
Irena Biodrowska