Wychowanie do wartości. Komunikacja w relacjach nauczyciel - uczeń; nauczyciel - rodzic

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

05
04.2017

Cele:
-  Zapoznanie z rolą wartości i ich respektowaniem  w procesie wychowania. 
-  Przypomnienie zasad nawiązywania efektywnej komunikacji  w relacjach nauczyciel -uczeń ; nauczyciel - rodzic.
-  Doskonalenie umiejętności  tworzenia  relacji współpracy.

Zagadnienia:

-  Program wychowawczy oparty na wartościach.
- Wartości, zasady, działanie - komponenty wychowania do wartości.
- Interwencja wychowawcza w sytuacji naruszenia norm społecznych przez dziecko.
-  Przedstawienie przebiegu interwencji wychowawczej - od destrukcji do zadośćuczynienia.
-  Tworzenie relacji współpracy z uwzględnieniem  występujących  trudności.
-  Ustalenie przyczyn problemów.
-  Techniki komunikacji - schemat prowadzenia rozmowy.

Efekty:

Uczestnicy:
-  zanają rolę wartości w procesie wychowawczo-dydaktycznym 
- znają zasady  interwencji wychowawczej - od destrukcji do zadośćuczynienia.
- potrafią nawiązać z rodzicami relacje sprzyjające  efektywnej współpracy,
- wiedzą,  jak rozmawiać z uczniami i  rodzicami  o zauważanych problemach, 
-  znają zasady prowadzenia rozmowy.

Adresat: grono pedagogiczne SP  7
Poziom kształcenia: SP
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 7  Legnica

Data: 2017-o4-05
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: pisemne zapotrzebowanie  dyrekcji szkoły 

Prowadzący:
Irena Biodrowska