Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z opinią poradni (dysleksja, dysgrafia, obnizenie wymagań)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

09
05.2017

Cele
-  Wyposażenie słuchaczy w wiedzę dotyczącą dysleksji, dysgrafii oraz zasad funkcjonowania ucznia ze SPE.  

Zagadnienia:
- Regulacje prawne dotyczące pracy z uczniem ze SPE
-  Analiza opinii PPP
-  Interpretacja terminów stosowanych w opiniach
-  Formy pomocy na różnych przedmiotach
-  Wymiana doświadczeń - dobre praktyki

Efekty:
Uczestnicy:
-  potrafią interpretować zapisy zawarte w opiniach
-  znają zasady pracy z uczniem ze SPE  na różnych przedmiotach 

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2017-05-09
Godzina: 14:30 - 16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2017-03-18

Prowadzący:
Irena Biodrowska
Beata Flinik ( PPP nr 1)