Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w kontekście uczniów ze SPE w tym niepełnosprawnymi. Edukacja włączająca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21
04.2016

Cele:
- Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego- regulacje prawne z 2015
- Omówienie sposobów postępowania (pomoc i wsparcie) w  sytuacjach  trudnych z udziałem  ucznia niepełnosprawnego w szkole masowej .

Zagadnienia
- Uregulowania prawne w zakresie pracy z uczniem ze SPE w tym niepełnosprawnym
-  Potrzeby ucznia pełnosprawnego i  jego niepełnosprawnego  kolegi
-  Zasady współpracy
-  Uczniowie, rodzice i nauczyciele jako partnerzy w procesie edukacji

Efekty:
-  Uczestnicy znają aktualne przepisy z zakresu edukacji włączającej
-  Wzmocnienie  umiejętności tworzenia sytuacji sprzyjających rozwojowi empatii wśród uczniów i rodziców

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-04-21
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 1
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne  do 2016-04-19

Prowadzący:
Irena Biodrowska